STRUČNI KADAR KATEDREDr Desanka Stamatović, redovni profesor


Završila Filološki fakultet (nemački jezik i književnost); 1969. magistrirala sa temom Patentne informacije na Sveučilištu u Zagrebu; 1981. odbranila doktorsku tezu Čitališta u Srbiji u 19. veku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1969-1974. bibliotekar, načelnik Sektora za katalogizaciju u Narodnoj biblioteci Srbije; 1974-1978. pomoćnik upravnika Narodne biblioteke Srbije; 1978-1988. bibliotekar-savetnik; 1982-1988. docent sa trećinom radnog vremena za predmet Istorija knjige i biblioteka na Smeru za bibliotekarstvo Filološkog fakulteta; 1988-1989. sa punim radnim vremenom; 1991. izabrana za vanrednog profesora za predmete Istorija knjige i biblioteka i Bibliotekarstvo; 1996. izabrana u zvanje redovnog profesora.

Osim objavljene doktorske disertacije i monografije Resavska biblioteka, saradnik je na još dve monografije i autor i koautor više od 240 naučnih i stručnih radova.

Pored više studijskih boravaka u stranim bibliotekama, koristila je tromesečnu Humboltovu stipendiju u DR Nemačkoj 1971, kao i tromesečnu DAAD-ovu stipendiju u SR Nemačkoj 1973, izučavajući organizaciju i rad velikih biblioteka, uvođenje novih tehnologija i školovanje bibliotečkih kadrova.
Dr Aleksandra Vraneš, vanredni profesor


Diplomirala na Filološkom fakultetu (Grupa za jugoslovenske književnosti i sprskohrvatski jezik) 1983. godine; magistrirala (na temu: Zadaci i organizacija fakultetskih biblioteka: poseban osvrt na biblioteke Filološkog fakulteta u Beogradu) 1988. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu; doktorirala na temu Srpska bibliografija u oblasti književnosti, jezika i bibliotekarstva u novinama, listovima i časopisima od Orfelina (1766) do 1941. godine - teorija i istorija<. Zaposlena na Filološkom fakultetu u Beogradu: od 1985-1989. asistent pripravnik za predmet Osnovi bibliotekarstva; 1989-1997. asistent, od 1997. docent, a od 1999. vanredni profesor za pedmete Bibliotekarstvo I-IV.

Uža oblast interesovanja: bibliografija (istorijski razvoj, teorija i praksa), bibliotečki menadžment. Objavila je oko 50 radova u časopisima i zbornicima, monografije: Srpska bibliografija u periodu 1766-1940. i Osnovi bibliografije; priredila više monografskih publikacija; glavni urednik naučnog zbornika Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića.
Dr Cvetana Krstev, docent


Diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu (Grupa za matematiku) 1975.; magistrirala na temu Programski sistemi za obradu teksta na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1989. godine; doktorirala iz oblasi računarstva na temu Jedan prilaz informatičkom modeliranju teksta i algoritmi njegove transformacije, na Matematičkom fakultetu u Beogradu 1997. godine.

Zaposlena na Filološkom fakultetu u Beogradu od 1998. godine na mestu docenta za predmete Informatika I-IV, na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku.

Oblasti interesovanja: obrada teksta, korpusi i računarska leksikografija. Objavila je više od 40 radova u domaćim i inostranim časopisima i zbornicima.
Mr Gordana Stokić, asistent


Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Grupa za Jugoslovenske književnosti i engleski jezik) 1985; magistrirala na temu Biblioteka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu - najznačajnija muzička zbirka u Srbiji 1996. godine. Od 1986-1996. zaposlena u Biblioteci Fakulteta muzičku umetnosti u Beogradu; od 1996. asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu.

U štampi 1 monografska publikacija; objavljenih 10 radova.

Uža oblast interesovanja: specijalno bibliotekarstvo, bibliotečki menadžment.
Dragana Joksić, asistent pripravnik


Završila Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu (Smer računarstvo i informatika) 1998. godine. U Računarskoj laboratoriji Matematičkog fakulteta u Beogradu zaposlena od 1998 do 1999. godine, kao stručni saradnik; u letnjem i zimskom semestru 1999. godine držala vežbe iz predmeta Osnovi programiranja na Matematičkom fakultetu.

Zaposlena na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent pripravnik za predmet Informatika I-IV

Uža oblast interesovanja: obrada teksta i računarska lingvistika.
Zorica Ivković-Savić, sekretar Katedre


Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Grupa za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik) 1979; Od 1986-1998. zaposlena u Biblioteci Katedre za srpsku književnost, a potom na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta u Beogradu, kao bibliotekar i sekretar.